Färdiga presentationer

Öppna jämförelser, kommun


Öppna jämförelser, landsting


Vad kostar verksamheten i Din kommun?


Kommunens kvalitet i korthet


Personalnyckeltal, kommun


Kommunala jämförelsetal Mönsterby


Kvalitet i verksamheten (egen inmatning)


Nyckeltal hälso- och sjukvård


 • Patientsäkerhet

  Nyckeltal om vårdrelaterade infektioner, klädregler, hygienrutiner och trycksår.
 • Patientupplevd kvalitet (PUK)

  Samtliga nyckeltal från SKL:s nationella patientenkäten.
 • Vårdbarometern

  Ett urval av nyckeltal från Vårdbarometern. Vårdbarometern mäter medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på den svenska hälso- och sjukvården.

Enhetsdata


Personalnyckeltal, landsting


 • 1: Hållbart medarbetarengagemang (HME) - landsting

  Nyckeltal baserade på enkätfrågor om motivation, ledning och styrning.
 • 2: Anställningsförhållanden

  Statistik om landstingsanställda från SKL. Personalstatistiken omfattar anställda i förvaltningsform samt vissa bolag med avtal enligt HÖK
 • 3. Personalstruktur

  Statistik om landstingsanställda från SKL. Personalstatistiken omfattar anställda i förvaltningsform samt vissa bolag med avtal enligt HÖK
 • 4: Sjukfrånvaro

  Statistik om landstingsanställda från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen (SKL).
 • 5: Personaltäthet - landsting

  I den färdiga presentationen ingår ett tiotal nyckeltal som tagits fram för att jämföra personaltäthet i hälso- och sjukvård, mellan landsting och regioner. Data presenteras fr.o.m. 2010, och har tagits fram av SKL enligt en metod som tar hänsyn till bl.a. köp och försäljning av verksamhet. Metoden har utvecklats av SKL:s och landstingens personalstatistiker i samarbete. För mer information, se http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyckeltaljamforelser/personalstatistik/personaltathetsmodellen.4875.html
 • 6. Personalstatistik

  Statistik om landstingsanställda från SKL. Personalstatistiken omfattar anställda i förvaltningsform samt vissa bolag med avtal enligt HÖK

Barn och unga i fokus


 • Barn och unga i fokus - kommun

  Nyckeltal på kommunnivå från SKL:s projekt Barn och unga här, nu och framåt som ger ett helhetsperspektiv på barn- och ungdomspolitiska frågor och verksamheter.
 • Barn och unga i fokus - landsting

  Nyckeltal på landstingsnivå från SKL:s projekt Barn och unga här, nu och framåt som ger ett helhetsperspektiv på barn- och ungdomspolitiska frågor och verksamheter.

Hållbar utveckling


 • Kommun - Hållbar utveckling (alla områden)

  RKA har tillsammans med SKL tagit fram en uppsättning nyckeltal om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i kommuner. Se gärna användarhandledningen på www.rka.nu/rapporter-rka/hallbar-utveckling , där Du får tips om tolkning och analys av resultaten.
 • Kommun - Ekologisk hållbarhet

  RKA har tillsammans med SKL tagit fram ett tiotal nyckeltal om ekologisk hållbarhet i kommuner. Se gärna användarhandledningen på www.rka.nu/rapporter-rka/hallbar-utveckling, där Du får tips om tolkning och analys av resultaten.
 • Kommun - Ekonomisk hållbarhet

  RKA har tillsammans med SKL tagit fram ett tiotal nyckeltal om ekonomisk hållbarhet i kommuner. Se gärna användarhandledningen på www.rka.nu/rapporter-rka/hallbar-utveckling, där Du får tips om tolkning och analys av resultaten.
 • Kommun - Social hållbarhet

  RKA har tillsammans med SKL tagit fram ett tiotal nyckeltal om social hållbarhet i kommuner. Se gärna användarhandledningen på www.rka.nu/rapporter-rka/hallbar-utveckling, där Du får tips om tolkning och analys av resultaten.
 • Landsting - Hållbar utveckling (alla områden)

  RKA har tillsammans med SKL tagit fram en uppsättning nyckeltal om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i landstingen. Se gärna användarhandledningen på www.rka.nu/rapporter-rka/hallbar-utveckling , där Du får tips om tolkning och analys av resultaten.
 • Landsting - Ekologisk hållbarhet

  RKA har tillsammans med SKL tagit fram ett tiotal nyckeltal om ekologisk hållbarhet i landstingen. Se gärna användarhandledningen på www.rka.nu/rapporter-rka/hallbar-utveckling, där Du får tips om tolkning och analys av resultaten.
 • Landsting - Ekonomisk hållbarhet

  RKA har tillsammans med SKL tagit fram ett tiotal nyckeltal om ekonomisk hållbarhet i landstingen. Se gärna användarhandledningen på www.rka.nu/rapporter-rka/hallbar-utveckling, där Du får tips om tolkning och analys av resultaten.
 • Landsting - Social hållbarhet

  RKA har tillsammans med SKL tagit fram ett tiotal nyckeltal om social hållbarhet i landstingen. Se gärna användarhandledningen på www.rka.nu/rapporter-rka/hallbar-utveckling, där Du får tips om tolkning och analys av resultaten.

Kommunal arbetsmarknadsstatistik


Tillgänglighet i kommuner och landsting


Samhällsbyggnad


 • Bostäder

  Urvalet omfattar ett 20-tal nyckeltal inom området bostäder.
 • Gator, vägar och parker

  Urvalet innehåller tio nyckeltal som har bäring på områdena: gator, vägar och parker

Integration


Rapportpaket


 • Kommunrapport 1: Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

  Rapporten innehåller 19 diagram över befolkning, arbetsmarknad och ekonomi i vald kommun. Diagrammen bygger på data från Kolada. Nedladdningstid ca. 30 sekunder.
 • Kommunrapport 2: Verksamhet i översikt

  Rapporten innehåller 21 diagram över de större verksamhetsområdena, med ambitionen att ge en översiktsbild över kvalitet, volym och kostnad inom respektive verksamhet. Nedladdningstid ca. 30 sekunder.
 • Kommunrapport 3: Hållbar utveckling

  Rapporten innehåller ett trettiotal diagram om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Diagrammen bygger på data från Kolada. Nedladdningstid ca. 30 sekunder.
 • Landstingsrapport 1: Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

  Rapporten innehåller 17 diagram över befolkning, arbetsmarknad och ekonomi i valt landsting. Diagrammen bygger på data från Kolada. Nedladdningstid ca. 30 sekunder.
 • Landstingsrapport 2: Verksamhet i översikt

  Rapporten innehåller 21 diagram över de större verksamhetsområdena, med ambitionen att ge en översiktsbild över kvalitet, volym och kostnad inom respektive verksamhet. Nedladdningstid ca. 30 sekunder.
 • Landstingsrapport 3: Hållbar utveckling

  Rapporten innehåller ett trettiotal diagram om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Diagrammen bygger på data från Kolada. Nedladdningstid ca. 30 sekunder.

Välj fokus

Gör din kommun/ditt landsting förvalt i alla rapporter

Kategorier