RKA driver Kolada.se

Kolada är en öppen och kostnadsfri databas med drygt 6000 nyckeltal och flera olika analysfunktioner. Syftet är att stödja arbetet med analys, jämförelser och uppföljning i kommuner och regioner.

Läs mer om Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) på rka.nu.

Aktuellt på kolada.se
2024-06-25

Streckade värden från Nationella Emissionsdatabasen

Nyckeltal gällande utsläpp från utrikes transporter baserade på data från Nationella emissionsdatabasen har streckats på grund av en felaktig summering. Rätt data ska finnas tillgänglig i och med nästa års publicering.
2024-06-24

Reviderat värde för riket antal elever i förskoleklass i kommunens regi

Riksvärdet för komponent K15856 (Antal elever i förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår) har reviderats. Dessa nyckeltal påverkas. Observera att det är bara rikets värde som reviderats.
2024-06-19

Effektivitetsindex för 2023 publicerade

Nu är index för kvalitet, resurs och effektivitet publicerade i Kolada. Vid den första publiceringen saknades ett nyckeltal som ligger till grund för beräkningen av resursindex för gymnasieskolan, vilket resulterade i ett stort bortfall. Vi har nu räknat om resursindex för gymnasieskolan, vilket även påverkar utfallet av effektivitetsindex för gymnasieskolan. Eftersom index beräknas i relation till övriga kommuner och ett stort antal nya kommuner fick värde i och med omräkningen, bör du vara uppmärksam på eventuella skillnader som kan ha uppstått till följd av denna revidering.
2024-06-18

Reviderad historik av utsläppsnyckeltal

Metodförändringar i Nationella Emissionsdatabasen påverkar nyckeltal om växthusgaser och andra utsläpp. Vi har följt SMHI som reviderat hela sin tidslinje och uppdaterat värden hos oss. Vi har samlat dessa nyckeltal under 'Miljö och klimat'-visningen. Metod och kvalitetsbeskrivning hittar du hos SMHI.
2024-06-16

Reviderad statistik från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har reviderat statistik avseende antal äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta gäller det som de levererar till oss och påverkar ett flertalet nyckeltal. Socialstyrelsen databas har inte uppdaterats än. Vi kommer att uppdatera de nyckeltal som hämtas från den så fort de har gjort uppdaterat statistikdatabasen - detta innebär att vissa av kostnadsmåtten i socialtjänsten påverkas.
2024-06-14

Sista preliminära uppdateringen för kostnader 2023

Idag publicerade SCB den sista preliminära uppdateringen av Räkenskapssammandraget för kommuner och regioner före sommaren. Uppgifter från samtliga 21 regioner och 287 av 290 kommuner, samt rikssiffran, finns nu tillgängliga i Kolada. Slutgiltig publicering är planerad till den 30 augusti.
2024-06-13

Felaktiga skolkostnadsnyckeltal upptäckta

Tack vare uppmärksamma användare har vi upptäckt ett fel i de elevantal som används som nämnare för kostnadsnyckeltal inom grundskola. Tills vidare har de aktuella nyckeltalen fått bortfallsmarkering i väntan på korrekta uppgifter. Vi hoppas att dessa ska komma upp innan veckans slut.
2024-05-31

Anmälda brott redovisas inte längre som treårsmedelvärden

Efter dialog med er användare har vi kommit fram till att inte längre redovisa antal anmälda brott som treårsmedelvärden. Istället redovisas det som BRÅ redovisar. Vi vill uppmärksamma er på att nya nyckeltal och komponenter har inte skapats utan befintliga har räknats om.

2024-05-14

Fortsatt publicering av kostnader

I dagens publicering från SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner ingår 167 kommuner och 19 regioner.
2024-05-02

Anläggningsenkäten utskickad till samtliga kommuner

Nu har SKR:s anläggningsenkät om idrott- och fritidsanläggningar skickats ut till samtliga kommuner. Arbetar du inom kultur och fritid och inte har fått enkäten skickad till dig? Mejla oss så hjälper vi dig. Statistiken ska vara inskickad till oss på RKA senast 31 maj.
2024-05-02

Nettokostnadsavvikelse - preliminära

Preliminära uppgifter avseende kommuners nettokostnadsavvikelse finns nu publicerat i Kolada för de som har fått sina RS-uppgifter publicerade. Definitiva uppgifter förväntas komma v. 40.
2024-04-23

Fortsatt publicering av kostnader

I dagens publicering från SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner ingår 81 kommuner och 6 regioner.
2024-04-22

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, bekant med offret

BRÅ har slutat publicera data för antal anmälda brott mot kvinna, inomhus, närstående genom parrelation med offret i kommunen. Istället finns nu Antal anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, bekant med offret.

2024-04-10

Reviderad statistik

SKR har reviderat personalstatistik för avgångna och tillsvidareanställda. Revideringen innebär inga stora förändringar, om det är skillnad är den oftast marginell och skillnaden är i de flesta fall endast en person. Nyckeltalen som har reviderats är följande.

2024-04-09

Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner

Första preliminärpubliceringen för räkenskapssammandrag för kommuner och regioner, steg 2, är nu tillgänglig i Kolada.
2024-04-05

Två nyckeltal får nya namn

N00125 'Lönesumma, dagbefolkning, mkr' heter numera 'Lönesumma, arbetsställets belägenhet/dagbefolkning, mkr'. N00126 'Lönesumma, nattbefolkning, mkr' heter numera 'Lönesumma, boställets belägenhet/nattbefolkning, mkr'. Namnbytet sker i linje med SCB övergång från RAMS till BAS. Även nyckeltalens beskrivning är uppdaterad.
2024-04-05

Två nya visningar i Jämföraren

Vi har lagt till två nya visningar i Jämföraren. Visningen 'Brott' fokuserar kring ett urval av anmälda brott och delar av Nationella trygghetsundersökningen. I fliken 'Äldreomsorg' har vi samlat de mest använda nyckeltalen avseende äldreomsorg.
2024-03-20

Välkommen till nyhetsflödet

Syftet med detta nyhetsflöde är att publicera korta notiser om innehållet i Kolada. Det kan till exempel handla om reviderade data, borttagna nyckeltal eller inlägg om uppdateringar av större nyckeltalspaket. Information om utbildningar, seminarier och analysstöd hittar ni som vanligt i vårt nyhetsbrev.