Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammadraget publicerat för 43 kommuner


Kostnadsuppgifterna kommer från Räkenskapssammandraget (RS) som alla kommuner skickar in till SCB. Hittills har 43 kommuner uppgifter för 2017. Vi uppdaterar med fler kommuner successivt under våren i takt med att uppgifterna finns klara hos SCB. Alla uppgifter från RS är preliminära fram till augusti.

Nyhetsarkiv från RKA

2019-12-16
Betyg och genomströmning för gymnasieelever
2019-12-06
Brukarundersökningarna för funktionsnedsättning och IFO 2019 publicerad
2019-11-29
Öppna jämförelser Grundskola
2019-11-20
Öppna jämförelser Miljöarbete
2019-10-25
Andel som klarat kunskapskraven och betyg för grundskolan årkurs 6
2019-10-15
Nya Gatustatistik i Kolada
2019-09-30
Brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen publicerad
2019-09-30
Meritvärden och betyg för grundskolan årkurs 9
2019-09-12
Liknande kommuner/regioner uppdaterade med 2018
2019-08-30
Slutgiltig publicering av RS-nyckeltal 2018
2019-08-29
Standardkostnader 2019
2019-06-18
Revidering, Arbetslöshet av registerbaserad arbetskraft
2019-06-14
Problem med e-post
2019-05-29
Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammadraget publicerat för 248 kommuner
2019-04-10
Öppna Jämförelser - Företagsklimat (Insikt) 2018
2019-03-25
Agenda 2030 - Ny startsida i jämföraren
2019-03-05
Antal invånare som erhållit ekonomiskt bistånd 2017
2019-02-21
Reviderade uppgifter om nyinvandrade och elever med okänd bakgrund
2019-02-19
Ändrade och nya nyckeltal inom personlig assistans enligt SFB.
2019-02-08
Ny nyckeltal inom energiområdet
2019-02-08
Öppna Jämförelser - Trygghet och Säkerhet
2019-02-05
Skolinspektionens Skolenkäten 2018
2019-01-29
Öppna jämförelser - Ekonomiskt bistånd
2019-01-28
Ekonomiskt bistånd
2019-01-28
Stängt för systemflytt den 8:e Feb
2019-01-24
Brukarundersökningen IFO
2019-01-22
SALSA 2018
2019-01-16
Stängt för uppdatering idag den 16:e
2018-12-13
Reviderade uppgifter antal elever gymnasieskola
2018-12-12
Öppna Jämförelser - Kollektivtrafik
2018-12-11
Öppna Jämförelser - Detaljplaneområdet
2018-12-06
Öppna jämförelser - Grundskola 2018
2018-11-22
Nya nyckeltal avseende enhetsundersökning LSS
2018-11-21
Preliminära siffror för miljöbilar 2018
2018-10-22
Enhetsundersökningen LSS
2018-10-18
Öppna jämförelser- Miljöarbetet i regioner och landsting
2018-10-02
Meritvärden och betyg för grundskolan
2018-08-31
Slutgiltig publicering av RS-nyckeltal 2017
2018-08-21
Nettokostnadsavvikelser och referenskostnader för 2017 - uppdaterad
2018-08-15
Nettokostnadsavvikelser och referenskostnader för 2017
2018-06-28
Care need index (CNI) för kommuner och landsting
2018-06-20
Ingen Anläggningsenkät inom kultur och fritid från SKL för 2017
2018-06-18
Förändring av brukarstatistik för äldreomsorgen
2018-06-15
Öppna Jämförelser socialtjänst 2018 publicerat i Kolada
2018-06-15
Kostnadsuppgifter för 2017 publicerat i Kolada
2018-05-29
Medianlön i kommun och landsting 2017
2018-05-29
Patientsäkerhetsmätningar från SKL publicerade i Kolada avseende 2018
2018-05-22
Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammadraget publicerat för 88 kommuner
2018-05-22
Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammandraget publicerat för 12 landsting
2018-05-21
Etableringsuppdraget för nyanlända för 2017
2018-05-08
Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammadraget publicerat för 84 kommuner
2018-05-02
Öppna Jämförelser - Företagsklimat (Insikt) 2017
2018-04-27
Övergång till arbete och studier efter gymnasiet 2016
2018-04-27
Miljöbilar i kommunorganisationen 2017
2018-04-25
Utbildningsnivå i befolkningen för 2017
2018-04-24
Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammadraget publicerat för 81 kommuner
2018-04-23
Befolkningsframskrivningar för 2022
2018-04-23
Arbetslöshet mars 2018 publicerat
2018-04-10
Kostnadsuppgifter från Räkenskapssammadraget publicerat för 43 kommuner
2018-04-04
Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2017
2018-03-28
Öppna jämförelser Gymnasieskola
2018-03-27
Heltidsarbetande, årsarbetare och annan personalstatistik för 2017
2018-03-27
Statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 2017
2018-03-22
Antal elever i grundskola, särskola och legitimerade lärare för 2017
2018-03-13
Sjukfrånvaro i kommuner och landsting
2018-03-09
Inkomster för 2016
2018-03-08
Antalsuppgifter för gymnasiet 2017
2018-03-06
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
2018-03-06
Landareal per invånare 2017
2018-03-06
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2017 publicerat
2018-02-22
Befolkningsstatistik 2017
2018-02-22
Cykelväg och bilväg 2017
2018-02-16
Ekonomiskt utsatta barn och äldre 2016
2018-02-14
Nya nyckeltal om LSS och SFB
2018-02-14
Överbeläggningar och utlokaliseringar 2017
2018-02-05
Asyl- och flyktingmottagande för 2017
2018-01-31
Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan åk. 9 2017
2018-01-29
Öppna jämförelser - Trygghet och Säkerhet
2018-01-19
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2017
2018-01-18
Ohälsotal 2017
2018-01-16
Föräldrapenning 2017
2017-12-22
Gymnasiebetyg på kommun-/enhetsnivå publicerade för 2017
2017-12-20
SCB:s Medborgarundersökning för 2017
2017-12-20
SALSA 2017
2017-12-18
Skattesatser för kommuner och landsting 2018
2017-12-12
Ämnesprov för årskurs 3 finns nu publicerat i Kolada
2017-12-12
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
2017-12-06
Brukarundersökning för IFO publicerad
2017-12-06
Brukarundersökning för IFO publicerad
2017-12-05
Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning inom äldreomsorgen 2017
2017-12-05
Förvärvsarbetande 2016 publicerat
2017-11-21
Kariesfria barn och ungdomar 2016
2017-11-21
Information till Alla 2017
2017-11-17
Miljöbilar i kommunorganisationen preliminärt 2017
2017-11-01
Öppna Jämförelser - Miljöarbetet 2017 i landsting och regioner
2017-10-31
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 - Enhetsnivå
2017-10-26
Betyg i årskurs 6 för 2017
2017-10-19
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 - Kommunnivå
2017-10-09
Revidering av kommunalt bidrag till idrottsföreningar
2017-10-02
Resultat i åk. 9 för kommun- och skolnivå 2017
2017-09-28
Preliminära standardkostnader publicerade
2017-09-18
Referenskostnad och nettokostnadsavvikelse för 2016
2017-09-14
Öppna jämförelser - Gymnasieskola
2017-09-14
Referenskostnad och nettokostnadsavvikelse för 2016 är borttaget!
2017-08-31
Slutgiltig publicering av RS-nyckeltal 2016
2017-07-18
Idrottsindikatorer för 2016
2017-07-06
Förskola och fritids i Jämföraren
2017-07-04
Utbildning i höst: Analysera resultatet med Kolada
2017-06-22
Ekologiska livsmedel helår
2017-06-20
Öppna Jämförelser inom socialtjänsten 2017 publicerat i Kolada.
2017-06-19
Tandvårdsstatistik publicerat för 2016
2017-06-16
Liknande kommuner/landsting uppdaterade med 2016
2017-06-16
Kostnadsnyckeltal från Räkenskapssammandraget (RS) för 2016 publicerat
2017-06-16
Nettokostnadsavvikelser för 2016
2017-05-30
Folkbiblioteksstatistik för 2016 publicerat
2017-05-30
Patientsäkerhetsmätningar från SKL publicerade i Kolada avseende 2017
2017-05-29
Medianlön i kommun och landsting
2017-05-29
Skolinspektionens Skolenkäten nu publicerad
2017-05-23
Preliminär publicering av RS-nyckeltal för 2016
2017-04-28
Miljöbilar i kommunorganisationen 2016
2017-04-20
Befolkningsframskrivningar för 2021
2017-04-20
Befolkningens utbildning och arbetslöshet 2017 publicerat
2017-04-20
Bostäder, boyta och fritidshus för 2016
2017-04-12
Statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) publicerat i Kolada
2017-04-11
Preliminär publicering av RS-nyckeltal kommun 2016
2017-04-03
Landstingens fastigheter för 2016
2017-03-31
Personalstatistik för kommuner och landsting
2017-03-23
Elever och personal i grundskolan på kommun/-enhetsnivå publicerad för 2016
2017-03-21
Landstingens och kommunernas resultat 2016 publicerat
2017-03-21
Elever och personal i gymnasieskolan på kommun/-enhetsnivå publicerad för 2016
2017-03-16
Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2016
2017-03-13
Vårdtid och vårdtillfällen 2015
2017-03-13
Cancerincidens samt unga i slutenvård 2015
2017-03-07
Sjukfrånvarostatistik 2016 publicerad
2017-03-07
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2016 publicerat
2017-03-03
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016
2017-03-03
Befolkningsstatistik 2016 publicerat
2017-02-21
Vräkningar 2016
2017-02-21
Ekonomiskt utsatta 2015
2017-02-14
SALSA för 2016 i Kolada
2017-02-14
Asyl- och flyktingmottagande för 2016
2017-02-13
Hemtjänsttagare totalt reviderad
2017-02-10
Patientupplevd kvalitet (PUK) i primärvården på landstings-/enhetsnivå 2016
2017-01-31
Etablering på arbetsmarknaden bland flyktingar 2015
2017-01-25
Insamlat och återvunnet avfall 2015 publicerat
2017-01-25
Ohälsotal för 2016 publicerat
2017-01-23
Brukarnas bedömning av funktionshindersomsorgen 2016
2017-01-19
Socialstyrelsens statistik om barn och unga 2015 publicerade
2017-01-18
Uppgifter om viktade vårdkontakter 2015 publicerade
2017-01-17
Webbutbildning på onsdag!
2017-01-16
Brukarnas bedömning av individ- och familjeomsorgen
2017-01-09
Ny kommungruppsindelning
2016-12-21
Kommunalekonomisk utjämning publicerat
2016-12-21
Skattesatser för kommuner och landsting 2017
2016-12-20
Gymnasiebetyg på kommun-/enhetsnivå publicerade för 2016
2016-12-16
SCB:s Medborgarundersökning för hösten 2016
2016-12-16
RKA söker statistiker till kansliet
2016-12-07
Folkhälsodata 2016
2016-12-06
Miljöbilar i kommunorganisationen preliminärt 2016
2016-12-05
Ämnesproven för årskurs 3 publicerade
2016-12-01
Förvärvsarbetande 2015 publicerat
2016-11-29
Webbgranskning av kommunernas hemsidor
2016-11-25
Öppna jämförelser - Grundskola 2016
2016-11-25
SKLs elevenkät årskurs 5 och 8 för 2016
2016-11-07
Öppna Jämförelser - Miljöarbete i landsting och regioner 2016
2016-11-07
Betyg i årskurs 6 för 2016
2016-11-03
Öppna Jämförelser - Ekonomiskt bistånd registeruppgifter
2016-11-03
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 - Enhetsnivå
2016-10-25
Uppgifter om kostnad för forskning och utveckling 2015 publicerat
2016-10-19
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 - Kommunnivå
2016-10-03
Preliminära standardkostnader publicerade
2016-09-29
Meritvärden och behörigheter publicerade
2016-09-08
Öppna Jämförelser - Gymnasieskola
2016-09-06
Dataunderlag för Öppna Jämförelser - Jämställdhet 2016 publicerat
2016-08-24
Samtliga Öppna Jämförelser - Socialtjänst 2016 publicerade
2016-08-22
Bostäder i allmännyttan
2016-08-17
Årets kommunalekonom 2016 är RKA
2016-08-16
Öppna Jämförelser - Socialtjänst 2016
2016-07-04
Liknande kommuner uppdaterade
2016-07-04
Fastighetspriser för bostadsrätter 2015 publicerade
2016-06-30
Öppna Jämförelser - Sociala barn- och ungdomsvården 2016
2016-06-29
Nettokostnadsavvikelser 2015
2016-06-23
Uppgifter om SFI-utbildning för 2015 publicerat
2016-06-22
Ekonomiskt bistånd 2015 publicerade
2016-06-22
Idrottsindikatorer för 2015
2016-06-21
Öppna Jämförelser - Företagsklimat (Insikt)
2016-06-21
Uppgifter om Vuxenutbildning för 2015 publicerat
2016-06-17
SCB:s Medborgarundersökning för våren 2016
2016-06-16
Publicering av RS-nyckeltal 2015
2016-06-16
Öppna Jämförelser - Socialtjänst (Information)
2016-06-07
Fastighetspriser 2015 publicerade
2016-05-31
Etableringsuppdraget för nyanlända för 2015
2016-05-26
Lönestatistik publicerat
2016-05-26
Socialstyrelsens statistik om äldre och funktionshindrade publicerat
2016-05-25
Folkbiblioteksstatistik för 2015 publicerat
2016-05-17
Tillgänglighet i kommuner och landsting 2016
2016-05-12
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2016-04-28
Valstatistik förtroendevalda publicerade
2016-04-28
Miljöbilar i kommunorganisationen - slutgiltigt resultat 2015
2016-04-27
RKA söker en statistiker
2016-04-26
Vårdbarometern för 2015
2016-04-21
Befolkningens utbildning 2015 publicerat
2016-04-20
Bostadsbestånd 2015 publicerat
2016-04-12
Arbetslöshet mars 2016 publicerat
2016-04-12
Uppgifter om äldre och funktionshindrade samt LSS publicerat
2016-04-12
Barn i förskolor och pedagogisk omsorg publicerade.
2016-04-11
Elever och personal per skola
2016-04-07
Statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) publicerat i Kolada
2016-04-01
Miljöbilar publicerade
2016-03-31
Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2015
2016-03-29
Befolkningsframskrivningar i Kolada
2016-03-23
Elever i f-klass och grundskolan 2015 publicerade
2016-03-18
Befolkningsstatistik 2015 publicerat
2016-03-10
Sjukfrånvaron 2015 publicerat
2016-03-08
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2015 publicerat
2016-03-07
Utökad köp av verksamhet
2016-03-03
Elever i gymnasieskolan publicerade
2016-03-01
Vårstädning i Kolada
2016-02-26
Invånare per kvadratkilometer
2016-02-22
Inkomster 2014 publicerade
2016-02-10
Öppna Jämförelser - Hälso- och sjukvård 2015 för sjukhus
2016-02-09
Elevenkät årskurs 5 och 8
2016-02-08
Asyl- och flyktingmottagande för 2015
2016-02-02
SKL:s Anläggningsenkät - Fritid
2016-01-25
SALSA för 2015 i Kolada
2016-01-04
Gymnasiebetyg på enhetsnivå publicerade för 2015
2015-12-29
SCB:s Medborgarundersökning för hösten 2015
2015-12-22
Kommunalekonomisk utjämning publicerat
2015-12-22
Etableringsuppdraget för nyanlända
2015-12-22
Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet
2015-12-22
Öppna jämförelser - Läkemedel
2015-12-18
Öppna Jämförelser - Hälso- och sjukvård 2015
2015-12-17
Gymnasiebetygen publicerade
2015-12-14
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik
2015-12-03
Förvärvsarbetande 2014 publicerat
2015-12-03
Öppna jämförelser - Energi och klimat
2015-12-01
Ämnesproven för årskurs 3, 6 och 9 publicerade
2015-11-02
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2015
2015-10-29
Betyg i årskurs 6
2015-10-28
Öppna Jämförelser - Miljöarbete i landsting och regioner 2015
2015-10-27
Öppna Jämförelser - Ekonomiskt bistånd
2015-10-23
Uppgifter om viktade vårdkontakter 2014 publicerade
2015-10-06
Socialstyrelsens statistik om barn och unga publicerade
2015-10-06
Kommunens webbinformation 2015
2015-10-01
Preliminära standardkostnader publicerade
2015-10-01
Meritvärden och behörigheter publicerade
2015-09-14
Idrottsindikatorer för 2014
2015-09-07
Utsläpp av växthusgaser 2013 publicerat
2015-08-26
Patientsäkerhetsmätningar från SKL publicerade i Kolada
2015-08-26
Avfallsstatistik
2015-08-07
Unga lagförda för brott 2014 publicerade
2015-07-09
Utbildning i svenska för invandrare
2015-07-06
SCB:s Medborgarundersökning för våren 2015
2015-07-01
Etablering på arbetsmarknaden
2015-06-30
Fastighetspriser 2014 publicerade
2015-06-25
Publicering av RS-nyckeltal 2014
2015-06-25
Uppgifter om SFI-utbildning för 2014 publicerat
2015-06-23
Uppgifter om Vuxenutbildning för 2014 publicerat
2015-06-23
Viktade vårdkontakter samt Läkarbesök och vårdplatser 2014 publicerat
2015-06-22
Öppna jämförelser - Stöd till brottsoffer
2015-06-18
Ekonomiskt bistånd 2014 publicerade
2015-06-17
Ekologisk odlad åkermark för 2014
2015-06-12
Befolkningsframskrivningar i Kolada
2015-06-11
Folkbiblioteksstatistik för 2014 publicerat
2015-06-02
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2015-06-02
Landstingens kostnader
2015-05-28
Lönestatistik publicerat
2015-05-22
Valresultatet från omvalet i Båstad publicerat
2015-05-11
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2015-05-08
Färdigställda bostäder 2014 publicerat
2015-04-30
Asyl- och flyktingmottagande
2015-04-27
Öppna jämförelser - Grundskola 2015
2015-04-17
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2015-04-17
Befolkningens utbildning 2014 publicerat
2015-04-16
Lärare/elever per grundskola i Kolada
2015-04-15
Öppna jämförelser inom sociala barn- och ungdomsvården 2015
2015-04-14
Arbetslöshet mars 2015 publicerat
2015-04-14
Patientupplevd kvalitet (PUK) akutsjukvård 2014
2015-04-10
Statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) publicerat i Kolada
2015-04-02
Miljöbilar publicerade
2015-03-30
Tillgång till bredband 2014 publicerat
2015-03-20
Medellivslängd
2015-03-20
Landstingens och kommunernas resultat 2014 publicerat
2015-03-11
Sjukfrånvaron 2014 publicerat
2015-03-06
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2014 publicerat
2015-02-20
Befolkningsstatistik
2015-02-04
Nettoinkomst 2013 publicerat
2015-02-02
Öppna Jämförelser - Läkemedel 2014
2015-01-28
Öppna Jämförelser - Hälso- och sjukvård 2014
2015-01-23
Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014
2015-01-21
Öppna Jämförelser - Folkhälsa 2014
2015-01-15
Kommunalekonomisk utjämning publicerat
2015-01-07
SCB:s Medborgarundersökning för hösten 2014
2014-12-19
Resultat på kommunnivå från Kommun- och enhetsundersökningen i äldreomsorgen
2014-12-19
SKL:s elevenkäter för läsåret 2013/14
2014-12-18
Gymnasiebetygen publicerade
2014-12-16
Öppna jämförelser - Energi och klimat
2014-12-11
Ämnesproven för årskurs 9 2014
2014-12-09
Ämnesproven för årskurs 6 2014
2014-12-05
Förvärvsarbetande publicerat
2014-12-04
Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet
2014-12-01
Patientupplevd kvalitet (PUK) i specialiserad somatiskt/psykiatrisk vård
2014-11-20
Öppna Jämförelser - Miljöarbete i landsting och regioner 2014
2014-11-03
Uppgifter om kostnad för forskning och utveckling 2013 publicerat
2014-10-31
Ämnesproven för årskurs 3 2014
2014-10-30
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2014
2014-10-30
Öppna Jämförelser - Ekonomiskt bistånd
2014-10-10
Idrottsindikatorer för 2013
2014-10-03
Resultat på skolenheter i Kolada
2014-10-02
Preliminära standardkostnader publicerade
2014-10-02
Valstatistik publicerat
2014-10-01
Meritvärden publicerat
2014-09-08
Öppna jämförelser - Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
2014-07-10
Öppna Jämförelser inom missbruk- och beroendevården
2014-06-30
Patientsäkerhetsmätningar från SKL publicerade i Kolada
2014-06-30
Folkbiblioteksstatistik för 2013 publicerat
2014-06-26
Medborgarundersökningar för våren 2014
2014-06-26
Publicering av RS-nyckeltal 2013
2014-06-26
Uppgifter om Vuxenutbildning för 2013 publicerat
2014-06-23
Uppgifter om äldre och funktionshindrade samt om missbrukare publicerat
2014-06-23
Medborgarundersökning våren 2014
2014-06-18
Viktade vårdkontakter samt Läkarbesök och vårdplatser 2013 publicerat
2014-06-18
Ekonomiskt bistånd 2013 publicerade
2014-06-03
Landstingens kostnader
2014-06-02
Personalstatistik för kommuner och landsting
2014-05-28
Data på enhetsnivå för grundskolor
2014-05-27
Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
2014-05-26
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning
2014-05-21
Miljöbilar publicerade
2014-05-12
Patientupplevd kvalitet (PUK) i primärvården på enhetsnivå
2014-04-23
Befolkningens utbildning 2013 publicerat
2014-04-22
Öppna jämförelser inom sociala barn- och ungdomsvården 2014
2014-04-22
Arbetslöshet mars 2014 publicerat
2014-04-15
Uppgifter om föräldrapenning publicerade
2014-04-15
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2014-04-15
Uppgifter om äldre och funktionshindrade samt LSS publicerat
2014-04-11
Patientupplevd kvalitet (PUK) i primärvården
2014-04-11
Uppgifter om personal i skolan publicerade
2014-04-08
Öppna jämförelser - Grundskola 2014
2014-04-02
Öppna jämförelser - Stöd till brottsoffer
2014-04-01
Uppgifter för fritids publicerade.
2014-03-31
Elever i f-klass och grundskolan publicerade
2014-03-26
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik
2014-03-25
Gymnasieskolan: avvikelse modelberäknade värden
2014-03-20
Medellivslängd
2014-03-13
Barn i förskolor och pedagogisk omsorg publicerade.
2014-03-10
Sjukfrånvaron 2013 publicerat
2014-03-10
Elever i gymnasieskolan publicerade
2014-03-07
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2013 publicerat
2014-02-19
Befolkningsstatistik
2014-02-14
Ämnesprov för årskurs 3 och 6 på skolnivå
2014-02-11
Nettoinkomst 2012 publicerat
2014-01-31
Inkomststatistik 2012 publicerat
2014-01-27
Hack for Sweden
2014-01-15
Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre
2014-01-10
Kommunalekonomisk utjämning publicerat
2014-01-02
Medborgarundersökningar för hösten 2013
2013-12-20
Gymnasiebetygen publicerade
2013-12-19
Ämnesproven för årskurs 6 2013
2013-12-18
Skattesatser 2014 publicerade
2013-12-18
Ämnesproven för årskurs 9 2013
2013-12-12
Nyckeltal om energi och klimat
2013-12-10
Förvärvsarbetande publicerat
2013-12-09
Öppna Jämförelser - Hälso- och sjukvård 2013
2013-12-06
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013
2013-11-14
Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet
2013-11-07
Grundskoledata för enheter - 2013
2013-10-29
Öppna Jämförelser - Ekonomiskt bistånd
2013-10-23
Information till alla? En granskning av kommunernas information till medborgarna
2013-10-17
Viktade vårdkontakter publicerade
2013-10-11
Patientupplevd kvalitet (PUK) i barnsjukvården
2013-10-09
Nya enhetsrapporter i Kolada
2013-10-04
Idrottsindikatorer för 2012
2013-10-03
Standardkostnader publicerade
2013-10-01
Nya uppgifter om antal brukare i äldreomsorg i Kolada
2013-09-27
Miljönyckeltal landsting
2013-09-12
Öppna jämförelser - Företagsklimat
2013-07-15
Öppna jämförelser - Läkemedel
2013-07-02
Medborgarundersökningar för våren 2013
2013-07-01
Enhetsdata i Kolada
2013-06-27
Publicering av RS-nyckeltal
2013-06-27
Uppgifter om Vuxenutbildning för 2012 publicerat
2013-06-03
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning
2013-05-31
Landstingens kostnader
2013-05-30
Folkbiblioteksstatistik för 2012 publicerat
2013-05-30
Patientsäkerhetsmätningar från SKL publicerade i Kolada
2013-05-23
Äldreguiden 2013 publicerad
2013-05-20
Demokratinyckeltal i Kolada
2013-04-26
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2013-04-18
Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård
2013-04-18
Personalstatistik publicerat
2013-04-18
Uppgifter om äldre och funktionshindrade publicerat
2013-04-17
Arbetslöshet mars 2013 publicerat
2013-04-17
Lågutbildade 2012 publicerat
2013-04-16
Nya nyckeltal för folkbibliotek publicerade
2013-04-12
Öppna jämförelser - Grundskola 2013
2013-04-12
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2013-04-04
Uppgifter om personal i skolan publicerade
2013-03-27
Miljöbilar publicerade
2013-03-27
Uppgifter om sär- och specialskolan publicerade
2013-03-26
Gymnasieskolan: sökande/antagna
2013-03-21
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen
2013-03-14
Barn i förskolor och pedagogisk omsorg publicerade.
2013-03-14
Sjukfrånvaron 2012 publicerat
2013-03-11
Patientupplevd kvalitet (PUK) i primärvården
2013-03-08
Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården
2013-03-07
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2012 publicerat
2013-02-26
Mediannettoinkomst 2011
2013-02-20
Befolkningsstatistik
2013-01-15
Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre
2013-01-14
Nyckeltal om energi och klimat
2013-01-07
Patientupplevd kvalitet (PUK) i hälso- och sjukvården
2012-12-20
Gymnasiebetygen publicerade
2012-12-19
Medborgarundersökningar för hösten 2012
2012-12-14
Skattesatser 2013 publicerade
2012-12-11
Förvärvsarbetande publicerat
2012-12-04
Ämnesproven för årskurs 9 2012
2012-12-03
Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet
2012-11-30
Nya resultat HME
2012-11-27
Öppna Jämförelser - Hälso- och sjukvård
2012-11-26
Miljönyckeltal för landsting
2012-11-26
Meritvärden årskurs 9 för 2012 publicerade
2012-11-22
Ämnesproven för årskurs 3 och 6 2012
2012-11-16
Information till alla
2012-10-31
Nya möjligheter i Kolada 2013
2012-10-25
Öppna Jämförelser inom Ekonomiskt bistånd 2012
2012-10-02
RKA söker projektledare till kansliet i Stockholm
2012-09-27
Idrottsindikatorer för 2011
2012-08-31
Nu börjar 2012 års mätningar av kvalitetsnyckeltal i Kolada
2012-07-17
Uppgifter om fritidshem 2011 publicerade
2012-07-17
Personalstatistik publicerat
2012-07-02
Medborgarundersökningar för våren 2012
2012-06-28
Publicering av RS-nyckeltal
2012-06-28
Uppgifter om Vuxenutbildning för 2011 publicerat
2012-06-18
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning
2012-06-15
Folkbiblioteksstatistik publicerat
2012-06-15
Insatser för missbruk 2011 publicerat
2012-06-12
Patientsäkerhetsmätningar från SKL publicerade i Kolada
2012-05-31
Landstingens kostnader
2012-05-10
Äldreguiden 2012 publicerad
2012-04-18
Öppna jämförelser - Grundskola 2012
2012-04-13
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2012-04-02
Nya resultat avseende HME
2012-03-19
Öppna jämförelser inom barn- och ungdomsvården
2012-03-16
Elever i gymnasieskolan publicerade
2012-03-16
Barn i förskolor och pedagogisk omsorg publicerade.
2012-03-06
Landstingens och kommunernas preliminära resultat 2011 publicerat
2012-02-22
Rapportpaket nu i drift igen
2012-02-20
Driftstörningar i Kolada under vecka 7
2012-02-20
Befolkningsstatistik
2012-01-25
Mediannettoinkomst 2010
2012-01-16
Nya behörigheter till gymnasiet publicerade
2012-01-04
Folkbiblioteksstatistik publicerat
2012-01-02
Nya funktioner i Kolada - Rådataexport till Excel samt Termometern
2012-01-02
Hållbart medarbetarengagemang (HME) nu i Kolada
2012-01-02
Idrottsindikatorer för 2010
2012-01-02
Medborgarundersökningar för hösten 2011
2011-12-23
Nyckeltal om energi och klimat
2011-12-20
Öppna Jämförelser - Trygghet och säkerhet
2011-12-16
Skattesatser publicerade
2011-12-14
Nya resultat från äldreomsorgen - Öppna jämförelser och nationella brukarundersökningen
2011-12-12
Hemsjukvårdsnyckeltal får ny placering i sökstrukturen
2011-11-30
Öppna Jämförelser - Hälso- och sjukvård
2011-11-18
Öppna jämförelser inom placerade barns utbildningsnivå
2011-11-16
Öppna Jämförelser inom Ekonomiskt bistånd
2011-11-10
Arbetslöshet mars 2011 publicerat
2011-11-09
Meritvärden årskurs 9 för 2011 publicerade
2011-10-25
ÖJ Funktionsnedsättning och ÖJ Gymnasieskola
2011-10-10
Två nya Öppna Jämförelser i Kolada
2011-10-07
Kommunernas webbplatser granskade i Information till alla 2011?
2011-10-07
Folkbiblioteksstatistik publicerat
2011-10-05
Standardkostnader publicerade
2011-09-12
Öppna Jämförelser inom missbrukarvården
2011-07-08
Publicering av RS-nyckeltal
2011-06-30
RS-publicering senarelagd
2011-06-30
RS-publicering senarelagd
2011-05-31
Landstingens kostnader
2011-05-27
Nya rapporter om kvalitetsnyckeltal
2011-05-13
Fler funktioner och verktyg i Kolada: Likhetsutsökning och Visa formel online.
2011-05-11
Kolada ej tillgänglig torsdag från kl 16
2011-05-05
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2011-05-04
Nyckeltalsseminarium i Stockholm den 5 maj
2011-04-28
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2011-04-14
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2011-04-11
Bättre statistik om kommuners äldre- och handikappomsorg. Enkätinsamling t.o.m. 20 april.
2011-04-07
Preliminär publicering av RS-nyckeltal
2011-04-07
Gymnasieskolan: sökande/antagna
2011-03-29
Öppna Jämförelser - Grundskola
2011-03-17
Regionala träffar om nyttan med nyckeltal
2011-02-18
Befolkningen 2010 publicerat
2011-02-14
Medborgarundersökning och idrottsindikatorer publicerat
2011-01-28
Inmatningsfunktionen öppnad
2011-01-17
Standardkostnader publicerade
2011-01-01
Välkommen till nya Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada!